Főmenü
NTP-TDK-13-078
2014. október 03, péntek
Adminisztrátor, 14:25
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

NTP-TDK-13-078

EKF BTK tudományos diákköri komplex tehetséggondozó program

BESZÁMOLÓ

2014. június 30-án sikeresen lezárult az NTP-TDK-13-078 pályázati projekt keretében megvalósuló tudományos diákköri komplex tehetséggondozó program az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karán. Az NTP-TDK-13 pályázat a Nemzeti Tehetség Program keretében került meghirdetésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatására.

Főiskolánk Bölcsészettudományi Kara a maximálisan pályázható 1.500.000Ft-os támogatásból 800.000Ft pályázati forrást nyert el. Pályázati programjában vállalta, hogy a projekt keretében olyan tevékenységeket valósít meg, amely elősegíti az oktatók és a hallgatók együttműködését a tudományos diákköri munka keretei között, illetve, hogy tudományos diákköri konferenciákat bonyolít le a projektidőszakban. A komplex tehetséggondozó program a tanszéki TDK-műhelyek alprogramjaiból tevődött össze. Az egyes alprogramok azon diszciplínák specifikumaihoz igazodtak, amelyhez az adott TDK-kör tartozik. Így összességében sokszínű, művészeti, bölcsészeti, társadalomtudományi aspektusokat is magában foglaló komplexumról beszélhetünk, amelyet azonban összeköt a karon évtizedek óta csapatmunkában, magas szervezettségi fokon működő tehetséggondozás szellemisége. A program résztevékenységei jellemzően a TDK pályamunkák elkészítéséhez kapcsolódó kutatómunkát/műhelymunkát/tanulmányutat és prezentációt (ITDK, tudományos konferencia, kiállítás) foglaltak magukban, többségében meghívott vendégelőadók részvételével.

A projektben megvalósult tanszéki TDK-programok

Magyar irodalom TDK: Kiállítással egybekötött irodalomtudományi konferencia, május 8-9.

A konferencián részt vevő hallgatók oktatóikkal és más intézmények, kutatóhelyek oktatóival és kutatóival együtt tartottak előadást. A szakmai együttműködés kialakítására remek alkalmat adott a rendezvény, hiszen azon túl, hogy az első szekcióban adott elő 4 kiváló, TDK-n is magát megmérető hallgatónk, más intézmények professzorai, docensei visszajelzéseivel is gazdagították eddigi szakmai orientációjukat. A viták, hozzászólások azt mutatták, hogy a hallgatóink által előkészített kérdésfelvetések visszhangra találtak a kollégák körében, így nemcsak reflexiók, de közös együttműködés is kialakult a rendezvény során. A szakmai programok kísérőelemeiként megrendezett egyéb programpontok során a hallgatók és a konferencia-résztvevők között további eszmecserére nyílt lehetőség, melynek keretében a szakmai együttműködés folytatása szükségessé vált.

Anglisztika és Amerikanisztika TDK: Vendégelőadók meghívása, diákköri pályamunkák gondozása

A program keretében a TDK munka rendszeres oktatói és hallgatói konzultációkon alapuló szakmai támogatása, TDK pályamunkák intézményi bemutatása és vitája, zsűrizése, illetve extrakurrikuláris előadások is megvalósultak. A két tanszék TDK köreiben 4 hallgató is részt vett az intézményi fordulón. Az előadások, amelyeket a Debreceni Egyetem professzor emeritusa, és az EKF Amerikanisztika Tanszéke oktatója, Dr. Abádi Nagy Zoltán, valamint Dr. habil. Heltai Pál tartottak, a ”Research and scholarly work in the Guttenberg Galaxy and in the Digital Age,” illetve a „Kulturálisan kötött egységek” címet viselték.

Az előadások célja a jövő kutató generációjának megszólítása, a felsőoktatási tehetséggondozási programok utánpótlásának biztosítása, a kutatói életpálya bemutatása, illetve a tudományos munka népszerűsítése volt. Az előadások hozzájárultak olyan a tudományos kutatáshoz, illetve tudományos munkák készítéséhez nélkülözhetetlen készségek és képességek fejlesztéséhez, mint, a szakirodalom megfelelő feldolgozása, jegyzetelés, vázlatkészítés, az ismeretek logikus elrendezése és szöveggondozás. A foglalkozások egyben elősegítették a hallgatók célnyelvi kommunikációs, lexikai, és prezentációs készségeinek erősítését is.

Az előadások eredményeképpen a projekt célközönsége, a felsőoktatásba a közelmúltban belépett hallgatók, megismerkedhettek a modern filológia kiemelkedő kutatóinak életpályájával, a tudományos kutató munka műhelytitkaival, miközben felvillant előttük a kimagasló tudományos eredmények alapjául szolgáló emberi oldal is.

Történelem TDK: Kutatási projekt megvalósítása, a Történelemtudományi Doktori Iskolával együttműködésben szervezett konferencia, május 16.

A Történelemtudományi Intézet és a Doktori Iskola oktatói a projekt megvalósítása során minden segítséget megadtak a hallgatók részére. Külön ki kell emelni Dr. Rainer M. János professzor úr szerepét, aki a Breznay Imre Tehetségműhely XX. századi szekciójának vezetőjeként nem csak segítette és figyelemmel kísérte a hallgatók munkáját, hanem műhelyszemináriumokat tartva igyekezett a hallgatók ismereteit bővíteni, mind elméleti, mind módszertani téren. A Történelemtudományi Doktori Iskola lehetővé tette, hogy a Dr. Pap József tanár úr órájához kapcsolódó hallgatói konferencián a kutatócsoport néhány tagja bemutathassa az általa feltárt eredményeket. Ennek megszervezésében Ballabás Dániel tudományos segédmunkatárs volt a segítségünkre.

Ének-zene TDK: TDK-nap, május 7.

Az Ének-zene TDK napon elhangzó előadások témájához kapcsolódó ismereteket a hallgatók előzetesen elsajátították Molnár Szabolcs, a program koordinátora irányításával. A hallgatók és a tanszék oktatói közösen vettek részt az előadásokon és az azt követő vitafórumon.

Vizuális Művészeti TDK: Erőtér – Kortárs tendenciák címmel műhelykiállítás és workshop, május 5-13.

Interaktív beszélgetések zajlottak a kiállítás rendezése során a művek terének és a kiállítás terének viszonyait körüljárva. Az előadóink frontális bemutatóinak megszokottságát a bemutatott anyag érdekessége ellensúlyozta, majd az azt követő konzultációk oldották fel igazán. Tanszékünk jelenlévő oktatóival (dr. Erőss István tanszékvezető egyetemi docens, Kopasz Tamás, F.

Balogh Erzsébet, dr. Balázs Péter főiskolai docens, Kerezsi Nemere főiskolai adjunktus), a Mesterek (Gaál József, Gálhidy Péter) és tanítványok igazi szimpozion közeget teremtettek eszmecseréjük során.

A projektben megvalósult kari szintű program: Tudományos Dzsembori

2014 májusában az NTP-TDK-13-078 projekt keretében valósult meg a BTK féléves rendszerességgel megrendezett kari tudományos napja. E program keretében az ITDK legnagyobb érdeklődésre számot tartó pályamunkáit prezentálják hallgatók az egész karról megjelenő hallgatói közönség előtt. Itt került az idén átadásra a Gárdonyi Géza-díj is, amelyet a BTK tudományos diákköri bizottságának régi tagja, a kiemelkedő tudományszervező munkát végző Fábián Máté (Történelem MA 3. évf.) nyert el.

A projekt keretében megvalósult publikációk

Magyar irodalom TDK: A publikációk a konferencia kapcsán elsődlegesen az absztraktok tekintetében valósultak meg. Az előadások rövid kivonata nemcsak a konferencia résztvevőihez, de más érdeklődőkhöz (hallgatóság, középiskolai tanárok és diákok, könyvtáros munkatársak) jutottak el. Elsődlegesen az irodalomtudomány és irodalomtörténet területével kapcsolatos prezentációk születtek, de a kérdések túlnyúltak a kultúratudomány, történettudomány, vizuális kultúra, illetve filozófia és gendertudomány köreibe is. Klasszikus irodalomtörténeti kérdésfelvetéseken túl (líratörténet, a 19-20. század magyar irodalmának nem igazán vizsgált alkotói) drámatörténeti, nőtörténeti és filozófiai témák is előkerültek az absztraktokban.

Történelem: Az egész projekt az oral history, mint módszer köré épült. Ennek lényege, hogy a történészek által hagyományosan használt írott források mellett a kutatás szempontjából releváns személyekkel készült interjúk révén új — de természetesen erősen szubjektív — nézőpontokat lehet beemelni a vizsgálatba. A kutatócsoport azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a szocializmus időszakának egri elitjével készít interjúkat. Ezt azonban sajnos csak részben sikerült megvalósítani. Több reménybeli interjúalany ugyanis elzárkózott a beszélgetés elől, míg mások a személyiségi jogaikra hivatkozva nem járultak hozzá, hogy név szerint megjelenjenek a publikációkban. Ugyanakkor ez a tapasztalat sem volt haszontalan a hallgatók számára, hiszen nyomatékosította az interjúzás során alkalmazandó etikai normák betartásának szükségességét.

Vizuális Művészeti TDK: Vizuális Művészeti Tanszékünk hallgatói a Művészettudomány- képzőművészet területen mutatták be kutatásaik eredményeit. A kiállított művek változatos műfajokban születtek: az elektronikus eszközök (fotó, videó) mellett a hagyományos táblakép, a digitális nyomat, a grafika, sőt a szobrászat eszközeivel készített alkotások szerepeltek a Kis Zsinagóga Galéria kortárs bemutatóhely terében.

A projekthez kapcsolódó nyilvános megjelenések

Magyar Irodalom TDK: A konferenciáról és az azt kísérő kiállításmegnyitóról a Líceum TV készített tudósítást, a híranyag elérhető a https://www.youtube.com/watch?v=PsCEzowk0lM webcímen.

Történelem TDK: A Tehetségműhely bemutatkozó konferenciájának meghívóját az Eszterházy Károly Főiskola honlapján tettük közzé: http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=4641

Anglisztika és Amerikanisztika TDK: A vendégelőadásokról szóló híranyagok elérhetőek az EKF honlapján (http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=4515 , http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=4534 ).

Nyelvészet TDK: A tudós-diák találkozóról szóló híradások elérhetőek az EKF központi honlapján, valamint a Magyar Nyelvészeti Tanszék webes felületén: http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=4551, http://mnyelv.ektf.hu/node/1058.

Ének-zene TDK: Az Ének-zene TDK nap programjáról a tanszék honlapján (http://enekzene.ektf.hu/hirek/tdk_nap_az_enek_zene_tanszeken, http://enekzene.ektf.hu/galeria) és plakátokon tájékoztattuk az érdeklődőket.

Vizuális Művészeti TDK: Az ERŐTÉR konferencia elérte célját, hiszen nemcsak a tanszék és a főiskola berkein belül mutatta be a TDK körben folyó tevékenységet, hanem a város lakóit és a megye hírolvasóit is elérte rendezvényünk híre.

Az ERŐTÉR konferencia megrendezésének hírét és programját, majd lebonyolítását a hagyományos plakátforma megjelentetésén kívül az elektronikus médiát (Vizuális Művészeti Tanszék aktuális hírek http://vizmuv.ektf.hu/aktualis/index.php?mid=15365076525dd7, facebook- Vizuális Művészeti Tanszék https://hu-hu.facebook.com/vmtekf/photos/a.123781401125732.1073741829.123649914472214/140671402770065/?type=1&relevant_count=1, EKF-EGER) használva tudattuk az érdeklődők körét megcélozva. A kiállítás megnyitójáról a konferencia lebonyolításáról az EKF hallgatói lapja a Paletta Online tudósított, melyet átvett a Heves Megyei Hírlap is a fentebb említett hírforrások mellett.

A sikeres NTP-TDK-13 és NTP-TÚP-13 pályázatok projektjeinek beindulásáról Dr. Reichmann Angelika tájékoztatta a sajtót az EKF 2014. május 7-én lezajlott havi rendes sajtótájékoztatója keretében. A Líceum TV anyaga elérhető az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=xZGV9I5TD4o.

A nyilvános megjelenések közé tartoznak a programsorozat mellékelt plakátjai is.